HanesBrand Phu Bai 3项目移交仪式

10-08-2017

2017年8月10日,AAC将HanesBrand Phu Bai 3项目移交给越南HanesBrand。