Lễ bàn giao Dự án Nhà máy HanesBrand Phú Bài 3

10-08-2017

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. AAC đã bàn giao dự án Nhà máy HanesBrand Phú Bài 3 (Nhà máy Cắt) cho chủ đầu tư HanesBrand Việt Nam.